Sintercast Supermetal CGISintercast Supermetal CGI
Contact us

Disclaimer Prospectus

Viktig information!

För att få tillgång till prospekt och anmälningssedel måste nedanstående villkor accepteras genom att nedan klicka: ”Ja, - jag har tagit del av och accepterar villkoren nedan".
Erbjudandet att teckna aktier enligt prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Personer som är bosatta i land där distributionen av prospektet eller deltagande förutsätter sådan ytterligare åtgärd eller strider mot regler i sådant land får inte läsa eller ladda ned prospektet respektive anmälningssedeln.
Varken prospekt eller anmälningssedel får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet enligt prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.
Varken uniträtter, betalda tecknade units eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller i Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Den information som kan läsas eller laddas ned genom att klicka på nedanstående länk (”prospektet”, ”informationsbroschyren” och ”anmälningssedeln”) utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. SinterCast AB (publ) tar inget ansvar för avskrifternas riktighet eller fullständighet. Det tryckta materialet kan erhållas från SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, tel. 08-660 77 50 eller Remium AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00.

Ja, - jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan / Yes, I accept
Nej - jag accepterar inte informationen ovan / No